Wet- en regelgeving

Er wordt gewerkt binnen de kaders van de wet- en regelgeving:

De wet op de geneeskundige behandelovereenkomst WGBO.
http://hulpgids.nl/recht/wettelijke-regelingen/wettekst-wet-op-de-geneeskundige-behandelingsovereenkomst-(wgbo).html
De toelichting op de WGBO zoals vermeld door GGZ Nederland
https://ggzdocs.nl/documents/1464/bekijk toelichting op de WGBO door GGZ Nederland

De beroepscode voor psychotherapeuten is van toepassing.
In deze beroepscode is onder andere geregeld dat alles wat ter sprake komt, strikt vertrouwelijk behandeld wordt. Dit betekent dat informatie aan derden slechts wordt gegeven na uw schriftelijke toestemming.
https://assets.psychotherapie.nl/p/229378//files/NVPdocs/beroepscode%202018.pdf

Ook wordt de beroepscode van het NIP vermeld, welke van toepassing is nl. van 2015: www.psynip.nl.
https://www.psynip.nl/uw-beroep/beroepsethiek/beroepscode/inleiding/

In de wet BIG kunt u de bevoegdheden van professionals in de zorg opzoeken: www.bigregister.nl.

Dossier en geheimhouding
Van de behandeling wordt een dossier bijgehouden. Alle gegevens die belangrijk zijn voor de behandeling, worden daarin vastgelegd. Cliënten hebben, vanaf 16 jaar, het recht om hun eigen dossier in te zien. Anderen mogen het dossier alleen inzien wanneer u daar schriftelijk toestemming voor geeft. Deze toestemming kunt u later ook weer intrekken. Zelfs na uw overlijden hebben anderen geen recht op inzage in uw dossier. Wanneer bepaalde gegevens onjuist blijken te zijn, hebt u het recht om verbeteringen, aanvullingen of wijzigingen te laten aanbrengen.
Het dossier is eigendom van de praktijk en kan dus niet worden meegenomen. Wel kunt u een kopie krijgen van een gedeelte of van het gehele dossier.
Het dossier wordt na afloop van de therapie gedurende 15 jaar bewaard. Dit is de wettelijk verplichte termijn. Daarna wordt het vernietigd.

Uw huisarts wordt op de hoogte gehouden met uw goedkeuring, zoals vastgelegd in de akkoordverklaring.
Informatieverstrekking aan en informatie uitwisseling met derden zoals bedrijfsarts en/of verzekeringsgeneeskundige, vindt schriftelijk plaats. De informatie wordt vooraf met u besproken en u krijgt een kopie van de brief.
Aan juristen en advocaten wordt, conform de richtlijnen van de artsenorganisatie KNMG, geen informatie verstrekt.
Gegevens, die voor de vergoeding door de verzekeraar minimaal noodzakelijk zijn, worden, met in achtneming van de vereiste veiligheidsnormen, aan de betreffende instantie beschikbaar gesteld.