Kwaliteitsbewaking

BIG Registratie
De Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) regelt onder meer de bevoegdheid om een beroep in de individuele gezondheidszorg te mogen uitoefenen. Alleen wie aan de wettelijke opleidingseisen heeft voldaan, kan zich laten inschrijven in het BIG-register. Ik ben ingeschreven in het BIG-register www.bigregister.nl
In de wet BIG wordt een onderscheid gemaakt tussen de verschillende beroepen.
Ik heb een BIG-registratie als gezondheidszorgpsycholoog (artikel 3),  welke staat voor een door de overheid beschermde titel en kwaliteitsregistratie.
Ik heb een BIG-registratie als psychotherapeut (artikel 3),  welke staat voor een door de overheid beschermde titel en kwaliteitsregistratie.
Eveneens heb ik een registratie als klinisch psycholoog (artikel 14).
Deze registratie betreft een specialistische registratie in de gezondheidszorg.
De registratie als klinisch neuropsycholoog is verlopen.

Visitatie
Op 9 juni 2016 heb ik met goed gevolg deelgenomen aan het vijfjaarlijks visitatietraject, inclusief praktijkvisitatie van de LVVP. Het visitatiekeurmerk is verleend.
Visitatie betekent letterlijk: bij collega’s op bezoek gaan. Het belangrijkste doel van visitatie is een verbeterproces op gang te brengen, de kwaliteit van de praktijkvoering te verhogen en waar nodig aan te scherpen. Visitatie laat zien wat de sterke en zwakke kanten van de praktijkvoering zijn. Voor LVVP leden is 5-jaarlijke visitatie een verplicht onderdeel van het lidmaatschap. Visitatie is een toetsinstrument voor borging van de kwaliteitseisen zoals verwoord in de LVVP brochure “kwaliteitscriteria voor de vrijgevestigde praktijk”.

Intervisie bijeenkomsten met collega psychotherapeuten
Tijdens intervisie worden diagnostiek, indicatiestelling, en behandeling van de cliënt geanonimiseerd besproken en het functioneren van de therapeut. De intervisiegroep toetst elkaar op kwaliteit, deskundigheid en effectiviteit van handelen.  Het betreft een eis voor herregistratie van de artikel 14 beroepen en van de verschillende registers van specifieke beroepsverenigingen.

Kwaliteitsstatuut
In mijn praktijk is het kwaliteitsstatuut van mijn praktijk ter inzage aanwezig.
Per 1 januari 2017 zijn alle zorgaanbieders van ‘geneeskundige GGZ’ verplicht om over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut te beschikken.  Het model kwaliteitsstatuut wordt gedragen door de beroeps- en brancheverenigingen in de GGZ en is daarmee een veldnorm.