Informatie voor de verwijzer

U kunt naar de praktijk verwijzen voor:

 • Generalistische Basis GGZ:
  Hierin worden mensen met lichte tot matige, niet-complexe psychische problemen of mensen met stabiele chronische problematiek behandeld. De zorgvraagzwaarte bepaalt welke zorg iemand krijgt.
 • Gespecialiseerde GGZ:
  Hierbinnen vallen de diagnostiek en specialistische behandeling van ingewikkelde psychische aandoeningen voor mensen van 18 jaar en ouder.

lndien u een cliënt naar ons verwijst, houden wij u, met toestemming van de cliënt, schriftelijk op de hoogte van het verloop. Dit gebeurt na de intakeprocedure en nadat de behandeling wordt afgesloten. De cliënt ondertekent de brieven mee en ontvangt telkens een kopie van het schrijven.

Als u als verwijzer een cliënt wilt aanmelden vragen wij altijd een verwijsbrief van u.
Van belang is dat de verwijsbrief aan bepaalde eisen voldoet: zo is het van belang dat melding wordt gemaakt van een vermoede diagnose volgens de DSM 5.
Ook is het van belang dat u melding maakt van verwijzing naar de generalistische basis GGZ of van verwijzing naar de specialistische GGZ.
Wanneer een cliënt zichzelf aanmeldt met het formulier aanmelding en persoonlijke gegevens, heeft de cliënt een geldige verwijsbrief nodig om voor vergoeding van de kosten door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen.

Verwijsbrief
Voor een correcte verwijzing naar de praktijk is het van belang om onderstaande gegevens op te nemen in de verwijzing:

 • Naam, geboorte datum en BSN nummer
 • Generalistische of specialistische GGZ
 • In het geval u verwijst naar Basis Generalistische GGZ, kunt u aangeven om welke prestatie het gaat: (Kort, Middel, Intensief, Chronisch)
 • Een korte toelichting op de verwijzing
 • Indien u een screeningsinstrument heeft gebruikt, wilt u dan de resultaten hiervan bijvoegen?

Een voorbeeld verwijsbrief treft u aan.
Er is een informatiefolder voor verwijzers van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten beschikbaar gesteld door de LVVP: LVVP Verwijzersfolder (PDF)