Verwijzing en aanmelden

Met ingang van 1-1-2022 is er een nieuwe bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg.
De eerste twee jaar na de invoering van het zorgprestatiemodel blijft de indeling in generalistische basis ggz (gb-ggz) en gespecialiseerde ggz (g-ggz) gelden.
In de bekostiging verdwijnen de producten uit de gb-ggz en g-ggz.

De inhoudelijke onderbouwing van het zorgprestatiemodel is de zorgvraagtypering.
In de zorgvraagtypering staan de zorgtypen 1 tot en met 4 (en ook wel 5) grofweg gelijk aan de gb-ggz.
De zorgtypen 5 tot en met 8 staan grofweg gelijk aan de g-ggz.

Om uw behandeling vergoed te krijgen van uw verzekeraar is een verwijzing van uw huisarts nodig.
Zorgverzekeraars stellen bepaalde eisen aan de verwijsbrief.
Aan de hand van de informatie hieronder kunt u zelf nagaan of uw verwijsbrief compleet is.
In de verwijsbrief moet het volgende vermeld staan:
• is het een verwijzing naar BG-GGZ of G-GGZ is?
• welke stoornis vermoedt de huisarts?
• is de datum van de verwijzing genoteerd?
• staat de stempel van de huisarts erop?
Hieronder treft u een voorbeeld verwijsbrief aan voor generalistische basis GGZ en voor gespecialiseerde GGZ:
• voorbeeld verwijsbrief generalistische basis GGZ
• voorbeeld verwijsbrief gespecialiseerd GGZ

Aanmelden:
Aanmelden kan uitsluitend schriftelijk door het invullen van het aanmeldformulier op deze website en een goede verwijsbrief.
Voor aanmelding bij mijn praktijk is het van belang om een goede verwijsbrief te hebben.
Om de therapie vergoed te krijgen van uw zorgverzekeraar is een verwijsbrief nodig van uw huisarts.

Na ontvangst van beide stukken neem ik contact met u op.
Er wordt o.a. besproken of er meer informatie nodig is.
Als er sprake is van een wachtlijst hoort u dan hoe lang het zal duren, voordat een eerste afspraak gemaakt kan worden. Informatie over de wachtlijst kunt u bij de rubriek ‘Wachttijden’ vinden.
Indien u belt en ik niet bereikbaar ben, kunt u een voice mail achterlaten. U kunt uw naam en telefoonnummer inspreken. U wordt dan teruggebeld.

Kennismaken
Tijdens het eerste gesprek ben ik als zorgaanbieder verplicht het identiteitsbewijs van de cliënt te controleren om te zien of die gegevens overeenkomen met het burgerservicenummer (BSN). In de administratie zal de soort en het nummer van het identiteitsbewijs worden vastgelegd
Voor de therapie van start kan gaan, moet eerst duidelijk zijn wat er aan de hand is. Onze eerste afspraak zal een kennismakingsgesprek zijn, ook wel eerste intakegesprek genoemd. In het intakegesprek wordt ingeschat of u met uw hulpvraag door mij geholpen kunt worden met een passend behandelaanbod.
Als ingeschat wordt, dat dit mogelijk is, volgen er nog enkele intakegesprekken. In deze gesprekken zullen we samen de problematiek goed uitzoeken en nagaan hoe deze samenhangt met en te begrijpen is vanuit uw achtergrond/leven.
Ook zal ik u vragen een aantal vragenlijsten in te vullen, om zo uw klachten en problemen te verduidelijken. Uiteraard wil ik ook weten wat u tot nu toe heeft geprobeerd om de problemen op te lossen. En welke behandelingen u eventueel al gehad heeft met betrekking tot de problematiek en of u er baat bij gehad hebt. Ik wil ook graag kennis nemen van uw ideeën en verwachtingen over het veranderen van uw problematiek en situatie.
Op basis van deze gegevens zullen we komen tot een (voorlopige) diagnose.

Adviesgesprek
In een adviesgesprek bespreken we samen de mogelijkheden voor psychotherapie en doe ik een voorstel voor een bepaalde vorm van behandeling. Ik leg u ook in grote lijnen uit wat die behandeling inhoudt. Op basis van deze informatie kunt u beslissen of u voor de desbetreffende behandeling kiest.
Het is verstandig om er rustig over na te denken, voor u een beslissing neemt. Misschien wilt u meer weten over de voorgestelde therapie en heeft u nog vragen.
Wanneer ik van mening ben dat ik u geen passend behandelaanbod kan bieden, dan zoeken we samen naar een andere behandelaar of een andere oplossing.

Uw persoonlijke situatie
Tijdens de kennismakingsgesprekken kan ik een inschatting maken van uw incasseringsvermogen en van uw persoonlijke omstandigheden. Dit is nodig om te beoordelen of psychotherapie, en zo ja welke specifieke vorm, een passende vorm van hulp is. Psychotherapie kan heftige gevoelens losmaken en angst of spanningen met zich meebrengen. Als er in uw leven al grote veranderingen plaatsvinden of u recent heel ernstige ervaringen hebt meegemaakt, dan kan een psychotherapeutische behandeling op dat moment teveel van u vragen.
Het kan zijn dat ik dan met u overleg over de mogelijkheid van andere behandelvormen. Op een later, beter passend, moment, kan dan een psychotherapeutische behandeling wel geïndiceerd zijn.

Behandelplan
Als behandeling bij mijn praktijk mogelijk is, wordt er in het adviesgesprek een diagnose –behandelplan – behandelovereenkomst (DBB) opgesteld. Deze overeenkomst wordt zowel door u als door mij ondertekend. Deze overeenkomst voldoet aan de eisen die vanuit de Wet op de Geneeskundige BehandelOvereenkomst (WGBO) gesteld worden en die op 1 april 1995 in werking is getreden. Deze wet versterkt de positie van de cliënt ten opzichte van o.a. psychologen/psychotherapeuten. In deze wet is onder meer het volgende geregeld:
Recht op informatie, toestemmingsvereiste voor de behandeling, de plicht om een cliëntendossier aan te leggen, recht op inzag in het cliëntendossier, geheimhouding van de cliëntengegevens.
Uw behandeling start met het gezamenlijk opstellen van een behandelplan. U krijgt een exemplaar van deze overeenkomst. Ook leggen we in het behandelplan vast wanneer uw voortgang geëvalueerd wordt. Als een aangepaste overeenkomst gemaakt wordt, afgestemd op de bevindingen van de (tussen)evaluatie, dan krijgt u ook daarvan weer een exemplaar.

Psychotherapeutische behandeling
Bij een psychotherapeutische behandeling vinden er gesprekken plaats met een wekelijkse gespreksfrequentie op een vaste dag en vast tijdstip. Bij partnerrelatietherapie kunnen er wekelijkse gesprekken danwel gesprekken met een frequentie van een maal per 2 weken plaatsvinden. Dit spreken we samen af.