Betalingsvoorwaarden

Artikel 1
Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en behandelovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk, aangegaan tussen de behandelaar en de cliënt.

Artikel 2
Betaling dient te geschieden naar geleverde diensten en niet naar resultaat.

Artikel 3
Annuleren van de afspraak kan via telefoon, voicemail, email of sms. Wanneer de afspraak niet uiterlijk 24 uur voor de afspraak wordt geannuleerd, is behandelaar gerechtigd 100% van het tarief bij de cliënt in rekening te brengen (ook in situaties van overmacht).

Artikel 4
De door de behandelaar aan client gedeclareerde kosten voor onderzoek en/of behandeling dienen door de client binnen 30 dagen na de datum vermeld op de factuur te zijn betaald.
Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft voldaan, is de cliënt in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist en is de cliënt, met ingang van de dag waarop hij/zij in gebreke is, over het gedeclareerde bedrag de wettelijke rente verschuldigd zolang de cliënt in gebreke blijft en niet aan zijn/haar wettelijke verplichtingen voldoet.
Na afronding van de behandeling en in ieder geval na een behandel (DBC) jaar zal de nota over deze periode toegezonden worden.
Als de cliënt een polis gekozen heeft, waarbij hij besloten heeft om een deel van de kosten, die vergoed worden vanuit de basisverzekering, zelf te betalen, dan zal dat deel dat niet vergoed wordt door de zorgverzekering, bij de cliënt in rekening worden gebracht. Het betreft dan een naturapolis.

Artikel 5
Bij niet betaling binnen 30 dagen na factuurdatum wordt aan de cliënt een betalingsherinnering gestuurd. Voldoet de cliënt niet aan zijn/haar verplichtingen, dan volgt een laatste schriftelijke aanmaning. Vervolgens zal na overschrijding van de genoemde termijn in deze laatste aanmaning geconcludeerd worden dat er een in gebreke stelling is en zal een incassobureau ingeschakeld worden.

Artikel 6
Is de cliënt in gebreke met het nakomen van zijn betalingsverplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband
houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen ten laste van de cliënt.

Artikel 7
Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn / haar betalingsverplichting heeft voldaan.