Vergoeding van de kosten

Kosten

Er is een belangrijke rol weggelegd voor de huisarts om samen met u te bespreken welke hulp passend is. Na verwijzing door een huisarts/POH GGZ wordt in deze praktijk behandeling in de generalistische basis GGZ en specialistische GGZ geboden.

Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ)
Binnen de basis GGZ worden mensen met milde, niet-complexe, psychische klachten behandeld. Vanaf 2014 kunnen er in de Basis GGZ vier typen behandeling, ofwel ‘producten’, worden aangeboden die vergoed worden in de basisverzekering. Het betreft Basis Kort (BK) 300 minuten, Basis Middel (BM) 500 minuten, Basis Intensief (BI) 750 minuten en Basis Chronisch (BC).
Voor deze zorg heeft u een verwijsbrief van de huisarts nodig.
Afhankelijk van uw zorgvraag wordt u binnen één van deze producten behandeld.
Wij willen u er graag op wijzen dat zowel de directe tijd (persoonlijke contacten) als de indirecte tijd (bv. overleg, rapportage en administratie) valt binnen deze producten.
De factuur van een zorgproduct wordt aan het eind van de behandeling aan u toegestuurd.

Voor de tariefbeschikking van 2019 van de generalistische basis GGZ kunt u gebruik maken van de volgende link:
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_243894_22/1/

Specialistische GGZ (S-GGZ)
De gespecialiseerde GGZ is bedoeld voor mensen met complexe zorgvragen, ernstige psychische problemen of instabiele problematiek.
U heeft voor de gespecialiseerde GGZ eveneens een verwijzing van uw huisarts nodig.
In de gespecialiseerde GGZ wordt gewerkt met DBC’s.
Een DBC is een Diagnose Behandel Combinatie. Een DBC heeft een looptijd van maximaal een jaar. Hierna kan, indien nodig, een vervolg-DBC geopend worden.
De S-GGZ kent een meer uitgebreide vergoedingsregeling. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt de DBC-tarieven vast.
De NZa heeft bepaald dat de kosten voor deze zorg in rekening gebracht worden door middel van zogenaamde Diagnose Behandelcombinaties (DBC’s).
Zowel de directe tijd (persoonlijke contacten, consultatie van andere specialisten) als de indirecte tijd (bv. overleg, rapportage, telefonisch contact, emailcorrespondentie, administratie) valt binnen de DBC’s.
De hoogte van de factuur is afhankelijk van de DSM classificatie en de staffel, waar de hoeveelheid geregistreerde tijd in valt. De factuur voor een DBC wordt aan het eind van de behandeling ingediend, of uiterlijk na 1 jaar als u dan nog in behandeling bent.
Na afsluiting van de behandeling wordt het tarief vastgesteld aan de hand van de diagnose waar de behandeling op gericht is, en de totale hoeveelheid tijd (in minuten) die de therapeut aan de behandeling heeft besteed. Vergoeding hiervan valt onder de basisverzekering.
Voor tijdige betaling bent u zelf verantwoordelijk. Dit staat los van de vergoeding door uw zorgverzekering.

Voor de tariefbeschikking van 2019 van de Gespecialiseerde GGZ kunt u gebruik maken van de volgende link:
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_243890_22/1/
Voor algemene informatie kunt u de website van de NZa bezoeken: www.nza.nl

Vergoeding basisverzekering
Het percentage van de vergoeding van uw behandeling is afhankelijk van het volgende:
1. De verzekeringspolis die u hebt afgesloten bij uw zorgverzekeraar.
Dit kan een restitutiepolis, naturapolis of ‘budget’polis zijn.
2. De zorgaanbieder heeft wel of geen contract met uw zorgverzekering
Daar waar er sprake is van gecontracteerde zorg, wordt deze vergoed door de zorgverzekeraar.
Daar waar er sprake is van niet-gecontracteerde zorg is de vergoeding afhankelijk van de door u gekozen polis.
De precieze vergoeding staat in de door u gekozen polis en is na te vragen bij uw zorgverzekering.
Bij een restitutiepolis wordt uw behandeling voor ongeveer 85-100 % vergoed.
Bij een naturapolis kan de vergoeding ongeveer 65-68 % van de kosten zijn.
Bij een ‘budget’polis kan de vergoeding bijv. 57 tot ongeveer 62 % betreffen.
U kunt ook contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Het declareren
Er zijn drie vormen van declaratie mogelijk. Dit is afhankelijk van uw zorgverzekeraar. Welke methode voor u van toepassing is, wordt hierna vermeld:

Contract:
Bij de zorgverzekeraar waarmee er een contract is, vindt de declaratie via Vecozo plaats.
Vanuit de praktijk wordt de declaratie rechtstreeks afgehandeld met uw zorgverzekeraar.
Er is een contract met: DSW, die alle cliënten een restitutiepolis aanbiedt, InTwente, Stad Holland, ASR; De Amersfoortse, Ditzo. Aevitae, Nedasco.

Akte van cessie:
Een akte van cessie is een document waarmee u het betalingsverkeer kunt verleggen van u en uw zorgverzekeraar naar ons facturatiebedrijf en de zorgverzekeraar.
Als u voor een akte van cessie hebt getekend, waardoor de factuur rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar gezonden wordt, zal dat deel van de nota dat niet door uw polis wordt vergoed, bij u in rekening worden gebracht.
Ook voor deze wijze van declareren geldt dat er de mogelijkheid bestaat dat u na declaratie een factuur ontvangt voor de hierboven beschreven eigen bijdrage. Daarnaast wordt de verrekening van het eigen risico ook verlegd. Hiervoor krijgt u in dit geval geen factuur van uw zorgverzekeraar, maar van onze praktijk.
Het indienen van een akte van cessie is mogelijk bij VGZ en zijn VGZ- labels: Bewuzt, De Goudse, IZA, IZZ, UMC, Univé, VGZ, Zekur, VGZ volmachten/collectieven: Aevitae, Nedasco United Consumers

Factuur :
Als u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar die de akte van cessie niet accepteert, zal er maandelijks worden gefactureerd.
Na afronding van de behandeling en in ieder geval na een behandel (DBC)periode zal de nota over deze periode toegezonden worden. Daarbij wordt het inmiddels betaalde bedrag in mindering gebracht.
Na afloop van het behandeltraject ontvangt u van ons een factuur ter hoogte van 100% van het wettelijk vastgestelde NZA tarief. U bent verantwoordelijk voor de betaling hiervan. Deze factuur kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar voor de vergoeding.
Indien de declaratie van uw behandeling niet volledig wordt vergoed door uw zorgverzekeraar en uw behandeling kan starten in het eerste behandeljaar, dan heeft u bij onze praktijk recht op vermindering van uw factuur tot een minimumbedrag van 85% van het door uw zorgverzekeraar vastgestelde ‘marktconforme/gemiddeld gecontracteerde’ tarief.
Indien uw zorgverzekeraar minder uitkeert dan 75% van dit tarief, resulteert het verschil in een door u te betalen eigen bijdrage.
De factuur van uw behandeling wordt aan het einde van de behandeling maar ten minste na een behandeljaar rechtstreeks naar u verzonden.
Het factuurbedrag kunt u zelf tijdens de behandeling of het behandeljaar moeten achterhouden en voorschieten voordat de zorgverzekering u uitbetaalt. Na betaling kunt u deze declareren bij uw zorgverzekering
Hierna en daar waar er door een wachttijd geen mogelijkheid is om de behandeling voor het nieuwe jaar te laten starten, zal gevraagd worden om een Vrije Keuze polis/restitutiepolis af te sluiten.

Verantwoordelijkheid:
U bent verantwoordelijk voor de keuze van de zorgverzekeraar en het verzekerde pakket en daarmee voor de mate waarin de zorg door de zorgverzekeraar wordt vergoed.

Bij vragen over vergoedingen kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Wij denken ook graag met u mee.

Zorg niet vergoed door de zorgverzekeraar maar voor eigen rekening
Bepaalde vormen van zorg of behandeling van bepaalde problemen vallen niet (meer) binnen de zorgverzekeringswet en komen daardoor niet voor vergoeding in aanmerking. Bijvoorbeeld behandeling van relatieproblemen die niet gerelateerd zijn aan psychische- en/of psychiatrische problematiek valt niet onder verzekerde zorg terwijl de problematiek ernstig kan zijn en behandeling wenselijk wordt geacht. Behandeling van ernstige problemen in kader van rouw zonder dat er sprake is van een depressie, wordt niet vergoed. Ook problemen op het werk, of andere specifieke aanpassingsstoornissen die gepaard kunnen gaan met veel klachten zoals somberheid en minder goed kunnen functioneren, vallen niet binnen de zorgverzekeringswet. Mogelijk wilt u toch voor behandeling in aanmerking komen. Dan dient u de kosten hiervan zelf te betalen. De kosten worden na ieder consult bij u in rekening gebracht.
Zekerheidshalve kunt u bij uw zorgverzekeraar informeren of een deel van deze kosten via een aanvullende verzekering vergoed worden.
Het tarief voor dit Overig (zorg) product zoals het genoemd wordt is vastgesteld door de NZa en bedraagt voor 2019 € 105,25 per consult.
Hier rust geen BTW op. Er is geen verwijzing van de huisarts nodig.

Als u een goedkope ‘budget’polis heeft, kunt u niet zonder meer in deze praktijk terecht. Dan kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.
Daarvoor breng ik het volgende onder uw aandacht:
Naast de polisvoorwaarden moet de verzekeraar zich ook houden aan wettelijke regels. Deze staan in de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Het hinderpaalcriterium is een onderdeel van deze wet. Deze zorgt ervoor dat de vergoeding die zorgverzekeraars geven, niet zo laag mag zijn dat verzekerden worden belemmerd in de keuze voor een bepaalde zorgaanbieder. Het hinderpaalcriterium dient op deze manier tegelijkertijd als bescherming voor zorgaanbieders die geen contract (kunnen) sluiten met Nederlandse zorgverzekeraars. Dit geldt bijvoorbeeld voor ziekenhuizen in het buitenland.

Wanneer is er sprake van een hinderpaal?
Helaas zijn hier geen rekenkundige maatstaven voor. Daarom geldt in de praktijk doorgaans dat er een hinderpaal ontstaat als de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg minder is dan
75 procent van het marktconforme tarief. Dit hangt ook weer af van het type zorg.
http://www.zorgvoorkwaliteit.nu/content/krijgt-de-cliënt-te-weinig-vergoed
http://www.zorgvoorkwaliteit.nu/content/krijgt-de-cliënt-te-weinig-vergoed
Door de uitspraak van de rechter mag het verschil in vergoeding tussen gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg slechts 500 euro bedragen. Voor alles daarboven treedt het hinderpraalcriterium in werking.

De betalingsvoorwaarden
De betalingsvoorwaarden gelden voor alle onderdelen en afspraken.
U blijft zelf verantwoordelijk voor betaling van de kosten.

Annuleren
Bij verhindering of wijziging van de afspraak dient u dit tenminste 24 uur voor de afspraak aan ons door te worden geven, per telefoon (voice mail) of email.
Indien U een afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt of indien U een afspraak verzuimt na te komen, kunnen de kosten van deze afspraak in rekening worden gebracht.