Vergoeding van de kosten

Kosten
Er is een belangrijke rol weggelegd voor de huisarts om samen met u te bespreken welke hulp passend is. Na verwijzing door een huisarts/POH GGZ wordt in deze praktijk behandeling in de generalistische basis GGZ en specialistische GGZ geboden.

Generalistische Basis GGZ (BGGZ)
Binnen de basis GGZ worden mensen met milde, niet-complexe, psychische klachten behandeld. Vanaf 2014 kunnen er in de Basis GGZ vier typen behandeling, ofwel ‘producten’, worden aangeboden die vergoed worden in de basisverzekering. Het betreft  Basis Kort (BK) 300 minuten, Basis Middel (BM) 500 minuten, Basis Intensief (BI) 750 minuten en Basis Chronisch (BC).
Voor deze zorg heeft u een verwijsbrief van de huisarts nodig.

Specialistische GGZ (SGGZ)
De gespecialiseerde GGZ is bedoeld voor mensen met ernstige psychische problemen of instabiele problematiek.
U heeft voor de gespecialiseerde GGZ eveneens een verwijzing van uw huisarts nodig.
In de gespecialiseerde GGZ wordt gewerkt met DBC’s.
Een DBC is een Diagnose Behandel Combinatie. Een DBC heeft een looptijd van maximaal een jaar. Hierna kan, indien nodig, een vervolg-DBC geopend worden.
Vergoeding hiervan valt onder de basisverzekering. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt de DBC-tarieven vast. Na afsluiting van de behandeling wordt het tarief vastgesteld aan de hand van de diagnose waar de behandeling op gericht is, en de totale hoeveelheid tijd (in minuten) die de therapeut aan de behandeling heeft besteed.

Vergoeding basisverzekering
Deze praktijk is een privépraktijk voor psychotherapie en werkt met een contract met DSW en zijn labels: DSW, ASR, Stad Holland, In Twente, Ditzo, Amersfoortse, Aevitae.
De kosten van de behandeling worden geheel vergoed als u bij deze zorgverzekeraar uw zorgverzekering hebt afgesloten.

Als u bij een andere zorgverzekeraar uw zorgverzekering heeft afgesloten, hangt het percentage van de vergoeding af van uw polis.
Bij een restitutiepolis (Vrije Keuze polis) ontvangt u na declaratie bij de zorgverzekeraar meestal, maar niet altijd een vergoeding van 100%   van het marktconforme of wettelijke tarief dat staat voor een bepaalde behandeling. Het is van belang dit vooraf bij de zorgverzekeraar na te gaan.
Met een restitutiepolis hoeft u in mijn praktijk niet bij te betalen.
U hoeft bij de restitutiepolis het bedrag ook niet voor te schieten. Dit wordt, na machtiging, rechtstreeks bij de zorgverzekering gedeclareerd.

Bij een naturapolis vergoedt de zorgverzekeraar u niet alle kosten als u naar een
niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat.
Naturapolis (ruime keuzepolis): ongeveer 70 tot 80 procent van het gemiddeld gecontracteerde tarief.
U hoeft het eerste jaar niet bij te betalen. Mocht de behandeling langer dan een jaar duren, dan zullen we u vragen om een restitutiepolis te nemen.

Goedkope polissen waarbij de cliënt de keuze heeft gemaakt voor een beperkte vergoeding van de zorg vanuit de basisverzekering.
Deze polissen met namen als beperkte naturapolis/zorgbewustpolis/directpolis (Budgetpolis) vergoeden bijvoorbeeld 62 procent van het NZa tarief. Dan kunt u niet zonder meer in mijn praktijk terecht. Dan kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Daarvoor breng ik het volgende onder uw aandacht:
Naast de polisvoorwaarden moet de verzekeraar zich ook houden aan wettelijke regels. Deze staan in de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Het hinderpaalcriterium is een onderdeel van deze wet. Deze zorgt ervoor dat de vergoeding die zorgverzekeraars geven, niet zo laag mag zijn dat verzekerden worden belemmerd in de keuze voor een bepaalde zorgaanbieder. Het hinderpaalcriterium dient op deze manier tegelijkertijd als bescherming voor zorgaanbieders die geen contract (kunnen) sluiten met Nederlandse zorgverzekeraars. Dit geldt bijvoorbeeld voor ziekenhuizen in het buitenland.

Wanneer is er sprake van een hinderpaal?
Helaas zijn hier geen rekenkundige maatstaven voor. Daarom geldt in de praktijk doorgaans dat er een hinderpaal ontstaat als de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg minder is dan
75 procent van het marktconforme tarief. Dit hangt ook weer af van het type zorg. http://www.zorgvoorkwaliteit.nu/content/krijgt-de-cliënt-te-weinig-vergoed
Door de uitspraak van de rechter mag het verschil in vergoeding tussen gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg slechts 500 euro bedragen. Voor alles daarboven treedt het hinderpraalcriterium in werking.

Akte van cessie: Psychotherapiepraktijk Drs. A. Notermans handelt voor u de nota af. U wordt hiervoor gevraagd om, voorafgaand aan de behandeling, wel een zogenaamde ‘akte van cessie’ te ondertekenen. Het eigen risico dat de zorgverzekeraar inhoudt op uw declaratie, wordt bij u in rekening gebracht door Psychotherapiepraktijk Drs. A. Notermans.

Zorg vergoed door zorgverzekeraar
Aan het begin van de behandeling wordt een DBC geopend. Een zorgaanbieder is verplicht de diagnose en alle activiteiten die er in het kader van diagnostiek en behandeling verricht worden vast te leggen in deze DBC.
Als de behandeling afgerond wordt of de DBC één jaar oud is, wordt de DBC gesloten en dan wordt duidelijk, op basis van de ingevoerde tijd, hoeveel de behandeling (tot dan toe) gekost heeft. De gegevens van de DBC worden volledig geanonimiseerd naar het DBC Informatie Systeem (DIS) gestuurd voor beleidsdoeleinden.

Tarieven
De tarieven zijn door de NZa vastgesteld voor zowel de generalistische basis-ggz als voor de specialistische ggz.

Zorg niet vergoed door de zorgverzekeraar

Overig zorgproduct (OZP) bij SGGZ
Behandeling van bepaalde problemen valt niet meer binnen de zorgverzekeringswet en komt daardoor niet voor vergoeding in aanmerking.
Relatietherapie valt in principe niet meer onder verzekerde zorg, ook niet als u aanvullend verzekerd bent. Uitzondering hierop is als er een psychisch probleem ten grondslag ligt aan de  relatieproblemen. Uw huisarts kan dan een verwijsbrief schrijven.
Relatietherapie sec, werkproblemen en aanpassingsstoornissen vallen onder niet-verzekerde zorg.
Wanneer u behandeling voor deze problemen wilt, dient u de kosten hiervan zelf te betalen.
De behandelgesprekken zullen per consult aan uzelf in rekening worden gebracht.
Soms kunnen deze kosten (gedeeltelijk) via een aanvullende verzekering vergoed worden. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden en/of zorgverzekeraar.

Tarief Overig (zorg)product¹
Het maximum OZP-tarief voor de prestatie ‘ozp niet-basispakketzorg consult, vastgesteld door de NZa, is voor 2018: € 101,03 per sessie (45 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd). Hier rust geen BTW op. Er is geen verwijzing van de huisarts nodig.

De betalingsvoorwaarden
De betalingsvoorwaarden gelden voor alle onderdelen en afspraken.
U blijft zelf verantwoordelijk voor betaling van de kosten.

www.zorgwijzer.nl/vergoeding/psychologie

Annuleren
Bij verhindering of wijziging van de afspraak dient u dit tenminste 24 uur voor de afspraak aan ons door te worden geven, per telefoon (voice mail) of email.
Indien U een afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt of indien U een afspraak verzuimt na te komen, kunnen de kosten van deze afspraak in rekening worden gebracht.