Vergoeding van de kosten

Zorgprestatiemodel
In het zorgprestatiemodel worden ggz-behandelingen als losse zorgprestaties afgerekend.
De zorgprestaties staan op de rekening die de zorgverlener aan u of uw zorgverzekeraar stuurt.
Zo is duidelijk voor welke zorg u of uw zorgverzekeraar betaalt.
U kunt precies zien wie u tijdens een consult gesproken heeft en hoeveel tijd daarvoor in rekening wordt gebracht. De rekening komt na een maand.
Tarief: hiervoor wordt uitgegaan van de voor u in de agenda gereserveerde tijd.
Als u op één dag meerdere malen contact met uw zorgverlener hebt, kan dit als 1 consult op de rekening staan.

Zorgvraagtypering
In het zorgprestatiemodel legt de zorgverlener het zorgvraagtype vast.
Het zorgvraagtype geeft informatie over uw zorgvraag.
De zorgverlener kan die gebruiken bij het opstellen van een behandelplan.
Het zorgvraagtype bepaalt niet de prijs van de behandeling.
De zorgprestaties bepalen de prijs.
Soms bepaalt de zorgverlener tijdens de behandeling opnieuw het zorgvraagtype om veranderingen duidelijk te maken.
Het zorgvraagtype wordt op de rekening vermeld.

Contract:
Bij de zorgverzekeraar waarmee er een contract is, vindt de declaratie via Vecozo plaats.
Vanuit de praktijk wordt de declaratie rechtstreeks afgehandeld met uw zorgverzekeraar.
Er is in 2022 een contract met: DSW, InTwente, Stad Holland.

Geen contract:
Als er geen contract is met de zorgverzekeraar die door u gekozen is, dan ontvangt u van ons elke maand een factuur. Daarbij wordt het wettelijk vastgestelde tarief van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aangehouden. U bent verantwoordelijk voor de betaling hiervan. Deze factuur kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar voor de vergoeding.
Het kan zijn dat u een polis gekozen hebt, waarbij u een deel van de kosten van hetgeen in de basisverzekering vergoed wordt, zelf betaalt.

Verantwoordelijk
U bent verantwoordelijk voor de keuze van de zorgverzekeraar en het verzekerde pakket en daarmee voor de mate waarin de zorg door de zorgverzekeraar wordt vergoed.
Bij vragen over vergoedingen kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Wij denken ook graag met u mee.

Zorg niet vergoed door de zorgverzekeraar maar voor eigen rekening
Bepaalde vormen van zorg of behandeling van bepaalde problemen vallen niet (meer) binnen de zorgverzekeringswet en komen daardoor niet voor vergoeding in aanmerking. Bijvoorbeeld behandeling van relatieproblemen die niet gerelateerd zijn aan psychische- en/of psychiatrische problematiek valt niet onder verzekerde zorg terwijl de problematiek ernstig kan zijn en behandeling wenselijk wordt geacht. Behandeling van ernstige problemen in kader van rouw zonder dat er sprake is van een depressie, wordt niet vergoed. Ook problemen op het werk, of andere specifieke aanpassingsstoornissen die gepaard kunnen gaan met veel klachten zoals somberheid en minder goed kunnen functioneren, vallen niet binnen de zorgverzekeringswet. Mogelijk wilt u toch voor behandeling in aanmerking komen. Dan dient u de kosten hiervan zelf te betalen. De kosten worden per maand bij u in rekening gebracht.
Zekerheidshalve kunt u bij uw zorgverzekeraar informeren of een deel van deze kosten via een aanvullende verzekering vergoed worden.

De betalingsvoorwaarden
De betalingsvoorwaarden gelden voor alle onderdelen en afspraken.
U blijft zelf verantwoordelijk voor betaling van de kosten.

Annuleren
Bij verhindering of wijziging van de afspraak dient u dit tenminste 24 uur voor de afspraak aan ons door te worden geven, per telefoon (voice mail) of email.
Indien U een afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt of indien U een afspraak verzuimt na te komen, kunnen de kosten van deze afspraak in rekening worden gebracht.

Tarieven ongecontracteerde zorg
Behandeltarieven:
Voor verzekeraars waarmee onze praktijk geen contract(en) heeft afgesloten en waarbij de client nog geen restitutiepolis heeft, hanteert onze praktijk 75 % van de bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de gz-psycholoog.
Voor verzekeraars waarmee onze praktijk geen contract(en) heeft afgesloten en waarbij de client nog geen restitutiiepolis heeft, hanteert onze praktijk 75% van de bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de psychotherapeut.
Voor verzekeraars waarmee onze praktijk geen contract(en) heeft afgesloten en waarbij de client nog geen restitutiepolis heeft, hanteert onze praktijk 75% van de bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de klinisch (neuro)psycholoog
Tarief consult zelfbetalers (niet basispakketzorg):
Het tarief in onze praktijk voor de prestatie ‘niet-basispakketzorg consult’ is 100 % van het bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarief: € 117,33. Dit tarief is per 60 minuten.
Voorwaarden en tarief no-show:
Het tarief voor no-show is gelijk aan het tarief van de gemiste afspraak.

2023 ZPM tarieven NZa